Privacy en Cookies

Privacy en Cookies beleid Speeltechniek

Speeltechniek.nl is per 8 Oktober 2020 gecertificeerd en voldoet aan alle eisen zoals bepaald in de WebwinkelKeur AVG Assessment Criteria.

Over ons privacy beleid

Speeltechniek, geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Speeltechniek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

CCVshop
 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

STRATO
 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van STRATO. STRATO verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. STRATO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. STRATO is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Laposta
 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 
STRATO
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van STRATO. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. STRATO heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
AFTERPAY
 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van AFTERPAY. AFTERPAY verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. AFTERPAY heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. AFTERPAY behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
AFTERPAY deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van AFTERPAY's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. AFTERPAY bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PAYPAL
 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PAYPAL. PAYPAL verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PAYPAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PAYPAL behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
PAYPAL deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PAYPAL's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PAYPAL bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
 
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Myparcel / PostNL
 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel / PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel / PostNL delen. Myparcel / PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel / PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel / PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Acumulus
 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com
 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan JHKrook Nederland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van JHKrook Nederland. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden) websites geplaatste cookies en over uw privacy in onderstaand tabel of onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer wanneer u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op uw privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker (Google) is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Verder maken we gebruik van een Facebook cookie. Deze cookie maakt het mogelijk onze Facebook pagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van een code die van Facebook afkomstig is. Facebook houdt uw browser-id en eventuele account-id in versleutelde vorm bij.

AddThis is een platform dat het delen van onze website-content mogelijk maakt op social-media. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoeveel van onze website-inhoud gedeeld wordt op sociale media. De gegenereerde data kan door AddThis hergebruikt worden. Deze cookies worden pas na uw toestemming geplaatst.

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:
 

#-

Cookie – ID

Doel Bron
1- ml_Language Technische Cookie, bepaalt taal website. Speeltechniek
.nl
2- UseCookie Houdt cookie-toestemming bij. Speeltechniek
.nl
3- PHPSESSID Technische Cookie, bepaalt sessie. Speeltechniek
.nl
4- _ga Analyseren website-gebruik Google Analytics
5- _gat Analyseren website-gebruik Google Analytics
6- _gid Analyseren website-gebruik Google Analytics
7- IDE Marketing-cookie, houdt zoekgedrag van gebruiker bij en houdt bij welke advertenties gebruiker gezien heeft. Doubleclick
.net
(onderdeel
van Google)
8- _atuvs & atuvc Houdt bij hoe vaak een website gedeeld wordt. En biedt een grotere hoeveelheid opties voor het delen van content op de website door middel van verschillende social-media platforms. AddThis
9- _at.cww Gebruikt door AddThis AddThis
10- _at.hist Gebruikers geschiedenis met het gebruik van de AddThis deel widget opslaan. AddThis
11- at-lojson-cache Gebruikt door AddThis AddThis
12- fr Houdt bij welke gebruikers de website bezoeken en bouwt zodoende een bestand op van browse-geschiedenis. Facebook
13- _at.rand Gebruikt door AddThis AddThis
14- loc Geo-locatie cookie, houdt bij benadering de locatie bij waar websitebezoekers zich bevinden. AddThis
15- test_cookie Functioneel Speeltechniek
.nl
16- tr Een reeks aan advertentie producten zoals gepersonaliseerde websitebezoek ervaringen waar derde partij adverteerders op kunnen bieden. Facebook
17- uvc Detecteert hoe vaak dezelfde gebruiker gesignaleerd wordt door AddThis. AddThis
18- VISITOR_INFO1
_LIVE
Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. Youtube
.com
19- xtc Houdt bij hoevaak inhoud door een gebruiker gedeeld wordt op sociale media. AddThis
20- YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Youtube
.com
21- yt-remote-cast-installed Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken. Youtube
.com
22- yt-remote-connected-devices Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken. Youtube
.com
23- yt-remote-
device-id
Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken. Youtube
.com
24- yt-remote-fast-check-period Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken Youtube
.com
25- yt-remote-session-app Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken. Youtube
.com
26- yt-remote-session-name Het opslaan van de gebruikers video instellingen voorkeur wanneer een youtube video op de website wordt bekeken. Youtube
.com
27- kk_leadtag Technische cookie; niet gekwalificeerd. KK-resources
.com
28- pagead/1p-user-list/# Marketing pixel gebruikt om websitebezoekers gegevens te verzamelen om relevante advertenties te sturen. Google
.com
29- shop-visit-uuid Marketing cookie met toestemming; Slaat voor elke bezoeker een unieke identificator op die in het kader van marketingactiviteiten kan worden gebruikt om individuele bezoekers een gericht advertentieaanbod te doen. Speeltechniek
.nl
30- _fbp Marketing cookie; gebruikt voor advertentie doeleinden Facebook
.com
 
Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

> Chrome
> Safari
> Firefox
> Edge

Cookiehistorie verwijderen

Als je je cookiehistorie wilt verwijderen, dan kan dat voor de verschillende browsers op de onderstaande manier.

Cookies verwijderen in Chrome:
 • Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 • In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.
 • Druk op de knop 'Browsegegevens wissen'.
Cookies verwijderen in Safari:
 • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.
 • Cookies verwijderen in Firefox:
 • Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 • Klik op 'Alle verwijderen'.
Cookies verwijderen in Edge:
 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik op Privacy, zoeken en services de optie 'Kies wat u wilt wissen'.
 • Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop 'Wissen'.
Cookies verwijderen in Firefox:
 • Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Privacy en Beveiliging >Kies Gegevens wissen.
 • Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Droomfabriek Europe B.V.
Van der Borchlaan 3
Breda
Nederland
T +31 (0) 76 571 3852
E klantenservice@speeltechniek.nl
Contactpersoon voor privacy zaken: Matthijs Tak