Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Speeltechniek B2C - Consumenten

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van Speeltechniek
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 - Aansprakelijkheid 
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Speeltechniek;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Speeltechniek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier zie bijlage 1,voor herroeping die Speeltechniek ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Speeltechniek: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Speeltechniek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Speeltechniek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Speeltechniek.
 12. Cadeaubon: Een cadeaubon is een waardebon die de ontvanger naar eigen keuze kan besteden. Het bedrag dat door de cadeaubon wordt vertegenwoordigd heeft dezelfde functie als ruilmiddel als baar papiergeld, tot het bedrag dat is aangegeven op de cadeaubon.
Artikel 2 - Identiteit van Speeltechniek
Speeltechniek | Bergkampweg 10 | 7231 CN | Warnsveld | Nederland
Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31 (0) 575 848 558
E-mailadres: klantenservice@speeltechniek.nl
KvK-nummer: 60202084
Speeltechniek is een handelsnaam van JHKrook Nederland
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Speeltechniek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand, cadeaubonnen en bestellingen tussen Speeltechniek en consument. Voor zakelijke klanten gelden de algemene voorwaarden Speeltechniek B2B - Bedrijven.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Speeltechniek zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Speeltechniek is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ter alle tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken. 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Speeltechniek is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Speeltechniek gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en prijs binden Speeltechniek niet tot het leveren van een product.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Speeltechniek kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Speeltechniek de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Speeltechniek zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding, vooruitbetaling door de consument van het aanbod, en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Speeltechniek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Speeltechniek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Speeltechniek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Speeltechniek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Speeltechniek kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Speeltechniek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Speeltechniek zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Speeltechniek waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Speeltechniek deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 8. Speeltechniek behoud zich het recht voor om een bestelling te weigeren c.q. te annuleren binnen 14 dagen na bestelling.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van alle producten van de bestelling door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Speeltechniek bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Speeltechniek retourneren, conform de door Speeltechniek verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,kenbaar te maken aan Speeltechniek. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het >> modelformulier op onze website, nadien ontvangt de consument van Speeltechniek een bevestiging per mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Speeltechniek heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Speeltechniek dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Speeltechniek of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Speeltechniek kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Speeltechniek dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door Speeltechniek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Speeltechniek geen invloed heeft;
  f. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  g. voor producten die gebruikt zijn door de consument en waarvan de originele verpakking geopend is.
Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Speeltechniek producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Speeltechniek geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Speeltechniek dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Speeltechniek niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. Speeltechniek staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Speeltechniek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Speeltechniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Speeltechniek kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Speeltechniek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Speeltechniek komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 1 jaar na levering. Speeltechniek is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Speeltechniek en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. Speeltechniek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Gevraagde gegevens moeten door de consument volledig en naar waarheid worden ingevuld, als Speeltechniek het vermoeden heeft dat hier niet aan is voldaan, is Speeltechniek gerechtig om een bestelling niet te accepteren dan wel te annuleren.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan speeltechniek kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven en de juistheid van het door hem verstrekte afleveradres en dient bij wijzigingen hiervan dit direct kenbaar te maken bij Speeltechniek. Speeltechniek is niet verantwoordelijk voor een onjuiste opgave van het afleveradres door de consument en is gerechtigd om een bestelling niet te accepteren totdat de gegevens juist en volledig worden verstrekt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Speeltechniek het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien de bestelling uit meerdere producten bestaat en één of meerdere producten zijn niet voorradig, dan heeft Speeltechniek het recht om te wachten met de levering tot dat alle artikelen aanwezig zijn zodat deze samen verstuurd kunnen worden.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Speeltechniek zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Speeltechniek.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Speeltechniek tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Speeltechniek bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Speeltechniek is niet aansprakelijk in het geval van overmacht bij partners zoals post (verzend) en betaalproviders waarop Speeltechniek geen invloed heeft. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 1 week is Speeltechniek gemachtigd om de bestelling te annuleren zonder schadeplichtig te zijn.
 9. Bij verzending aan landen buiten Nederland zijn de bankkosten en invoerrechten voor rekening van de consument. 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Speeltechniek voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 
Artikel 13 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Speeltechniek te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Speeltechniek is gewezen op de te late betaling en Speeltechniek de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Speeltechniek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Speeltechniek kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Speeltechniek heeft geen enkele invloed op betaalvoorwaarden die betaaluitvoerders zoals IDEAL, Creditkaart, Paypal, en andere uitvoerders hanteren, Speeltechniek sluit aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.
 6. Speeltechniek biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien de consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor de consument aankopen verschuldigde bedrag door Speeltechniek overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden voor consumenten van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden.
Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Speeltechniek in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Speeltechniek totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Speeltechniek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Speeltechniek geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Speeltechniek veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Speeltechniek daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval Speeltechniek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Speeltechniek en door Speeltechniek aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Speeltechniek zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
 1. Speeltechniek is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het onjuiste gebruik van geleverde artikelen.
 2. De consument dient voor gebruik goed kennis te nemen van de voorwaarden voor gebruik en de handleidingen goed door te lezen en hierna te handelen. Ook dienen de veiligheidsaanwijzingen vermeld in de handleiding en op de verpakking in acht te worden genomen. Artikelen met een gebruik vanaf een bepaalde leeftijdsgroep mogen nooit aan een jongere leeftijdsgroep worden verstrekt.
 3. De door Speeltechniek geleverde artikelen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt.
 4. In het geval van een tekortkoming in de nakoming is Speeltechniek uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor indirecte schade zoals: gevolgschade, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen, schade ontstaan door bedrijfs- of andersoortige stagnaties.
 5. Speeltechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Speeltechniek is uitgegaan van, door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Speeltechniek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs van het product.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Speeltechniek.
 8. Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 jaar. Bij gebreken hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding. 
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. Speeltechniek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend per mail of d.m.v. het contactformulier bij Speeltechniek.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Speeltechniek ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Speeltechniek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Met klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Speeltechniek als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Speeltechniek niet op, tenzij Speeltechniek schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Speeltechniek, zal Speeltechniek naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen Speeltechniek en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Geschillen worden pas voorgelegd aan de bevoegde rechter indien de partijen hebben getracht het verschil onderling op te lossen.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Warnsveld, 26 januari 2017

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden B2C en B2B zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Speeltechniek uitgegeven cadeaubonnen.

Door de aankoop van een Speeltechniek cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Speeltechniek uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen, cadeaukaarten, Aktiecodes als Kortingsbonnen) (hierna gezamenlijk: Cadeaubonnen) die worden verkocht door Speeltechniek.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt en kan slechts één maal gebruikt worden. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Speeltechniek te worden verstrekt. Speeltechniek behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Speeltechniek aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het bestelproces vult u de exacte code (cijfers, letters, streepjes) in het daarvoor aanwezige veld Actie- of kortingscode.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Speeltechniek zijn uitsluitend inwisselbaar bij aankopen via >> www.speeltechniek.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande of reeds gemaakte bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. Als een Cadeauboncode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de Cadeauboncode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de aanwezige betaalmethoden.
 10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 14. Per bestelling kunt u maximaal één Cadeauboncode inwisselen.
 15. Soms voldoen de geleverde artikelen niet aan de voorwaarden zoals bedoeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden. Stel in dat geval Speeltechniek.nl hiervan tijdig in kennis en retourneer het betreffende artikel. U ontvangt dan een nieuwe vergelijkbare kortingscode voor de waarde van de oude kortingscode als die onbenut is gebleven. Dit geldt ook als Speeltechniek.nl de bestelde artikelen niet kan leveren, tenzij het een actieartikel betreft waarvoor de kortingscode geldt zolang de voorraad strekt. De vervangende kortingscode zal in deze gevallen een geldigheidsduur hebben van veertien (14) dagen na afgifte.
 16. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Speeltechniek zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Warnsveld, 26 januari 2017

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

U kunt dit formulier ook digitaal invullen via onze website door middel van het >> Digitale Retourformulie  wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Speeltechniek
Bergkampweg 10
7231 CN Warnsveld

Of doe je aanvraag (voorkeur) voor herroeping via de website van Speeltechniek doormiddel van een >> Digitale Retourformulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

De verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.

Kijk voor meer informatie over ruilen, retouren, defecten, garantie en levering en betaalvoorwaarden op www.speeltechniek.nl/klantenservice


Algemene Voorwaarden Speeltechniek B2B - Bedrijven

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - Offertes
Artikel 4 - De overeenkomst en bestellingen
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Ontbinding, opschorting van de overeenkomst/bestelling
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 10 - Ontbinding, opzegging en beëindiging overeenkomst
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Retourneren
Artikel 13 - Conformiteit en fabrieksgarantie
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Vrijwaring
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Klachtenregeling
Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 19 - Wijziging voorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister en die beschikt over een bij Speeltechniek aangemaakte zakelijke account en met wie Speeltechniek een overeenkomst aangaat, een bestelling plaatst bij Speeltechniek dan wel aan wie aan Speeltechniek een aanbieding doet;

dag : kalenderdag;

Speeltechniek: Speeltechniek de wederpartij bij wie de afnemer een bestelling plaatst. Gevestigd aan de Bergkampweg 10, 7231 CN te Warnsveld, Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 60202084, hierna ook genoemd "Speeltechniek". Speeltechniek is een handelsnaam van JHKrook Nederland.

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Speeltechniek en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

product: ieder op grond van de overeenkomst door Speeltechniek aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

voorwaarden: deze algemene voorwaarden B2B - Bedrijven.

website:  de website van Speeltechniek, toegankelijk via https://www.Speeltechniek.nl

Bestelformulier: het formulier of op de website www.speeltechniek.nl waarmee afnemer een bestelling mee kan plaatsen bij Speeltechniek.

2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en / of  overeenkomst tussen Speeltechniek en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarde zijn niet van toepassing op bestellingen door een consument.
3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Speeltechniek en afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.    Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
6.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
7.    Indien Speeltechniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Speeltechniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Het aanbod

1.    Ieder aanbod van Speeltechniek is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2.    Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Speeltechniek niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - Offertes

1.    Een offerte vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.    Een aangevraagde offerte is 7 dagen na offertedatum geldig.
3.    Binnen 5 werkdagen nadat de bestelbevestiging door Speeltechniek ontvangen is wordt de aanvraag in bestelling gezet.
4.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de Speeltechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Speeltechniek anders aangeeft.
5.    Speeltechniek kan niet aan haar prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. Een dergelijke vergissing bindt Speeltechniek niet. Zij is niet verplicht om conform deze foutieve vergissing of verschrijving te leveren.
6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Speeltechniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7.    Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten of bestellingen.

Artikel 4 - De overeenkomst en bestellingen

1.    De afnemer dient een bestelling te plaatsen via het bestelformulier of via de website www.speeltechniek.nl. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Wanneer bij Speeltechniek het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft zij het recht de bestelling te annuleren cq. niet in behandeling te nemen.
2.    Om bij Speeltechniek te kunnen bestellen moet afnemer als bedrijf actief zijn en eventueel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een ander bewijs verstrekken waaruit dit blijkt.
3.    Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Speeltechniek heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren en/of te annuleren.
4.    Bij een bestelling dient afnemer alle verplichte bedrijfsgegevens aan Speeltechniek te verstrekken. Indien er geen vestigingsadres of afleveradres wordt opgegeven dan is Speeltechniek gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat afnemer de verplichte gegevens opgeeft.
5.    Afnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient afnemer zelf tijdig aan Speeltechniek door te geven.
6.    Afnemer is verplicht een adreswijziging door te geven. Zolang Speeltechniek geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de afnemer gevestigd is op het laatst bij Speeltechniek bekend adres. Afnemer blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
7.    Een schriftelijke of mondelinge bestelling verplicht afnemer tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen prijzen.
8.    Bestellingen die niet voldoen aan de door Speeltechniek gestelde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.
9.    Indien afnemer een bestelling plaatst, geeft hij daarmee tevens aan dat hij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 - Prijs

1.    Afnemer betaalt de prijs die op het moment van het bestellen op het bestelformulier staat vermeld. Speeltechniek kan met afnemer een aparte kortingsafspraak maken, die afnemer krijgt over de consumentenprijs exclusief BTW. Een dergelijke kortingsafspraak is alleen bindend indien Speeltechniek dit schriftelijk bevestigd heeft.
2.    De op de website, bestellijst en in de offerte genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief en exclusief btw. Wanneer een afnemer uit België met zijn zakelijk account een product of dienst van Speeltechniek aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.
3.    Bij levering aan het buitenland kunnen er bijkomende kosten zoals invoerrechten, bankkosten, transactiekosten enz. in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten zijn volledig voor rekening van de afnemer. Door een bestelling te plaatsen verklaart afnemer hiervan op de hoogte te zijn. Speeltechniek heeft geen invloed op deze kosten.
4.    De verzendkosten van producten worden vermeld op de website www.speeltechniek.nl. Verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.    

Artikel 6 - Betaling

1.    Afnemer dient zijn bestelling volledig binnen 14 dagen na het plaatsen van een order vooruit te betalen. Betaling dient te geschieden op het door Speeltechniek opgegeven rekeningnummer.
2.    Zolang afnemer de bestelling niet volledig betaald heeft zal Speeltechniek niet overgaan tot verzending resp. levering van de bestelling.
3.    Facturen worden bij voorkeur per e-mail gestuurd.
4.    Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de klant.
5.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen en de overige verplichtingen niet op.
6.    Bij overschrijding van een betalingstermijn is Speeltechniek gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.    Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de Speeltechniek het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen. De incassokosten bedragen minimaal 15% van het totale factuurbedrag. Over de incassokosten is afnemer eveneens de rente verschuldigd.
8.    De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Speeltechniek verschuldigde.
9.    De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Speeltechniek te melden.
10.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
11.  Speeltechniek heeft geen enkele invloed op betaalvoorwaarden die betaaluitvoerders zoals IDEAL, Creditkaart, Paypal, en andere uitvoerders hanteren, Speeltechniek sluit aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.
12.  Speeltechniek biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien de afnemer voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor de afnemer aankopen verschuldigde bedrag door Speeltechniek overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden voor bedrijven van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk.

Artikel 7 – Ontbinding, opschorting van de overeenkomst/bestelling

1.    Indien afnemer een geplaatste order (binnen de gestelde retourtermijn) geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd, integraal bij afnemer in rekening worden gebracht.
2.    Zonder daarmee in gebreke te komen kan Speeltechniek een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst of bestelling weigeren. Speeltechniek heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst of bestelling.
3.    Een gedane bestelling kan niet meer kosteloos worden geannuleerd op het moment dat Speeltechniek de orderbevestiging naar de afnemer gestuurd heeft.
4.    Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Speeltechniek bevoegd de levering op te schoren totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Speeltechniek in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Speeltechniek totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Speeltechniek gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen het aankoopbedrag, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2.    Door Speeltechniek geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.    De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Speeltechniek veilig te stellen.
4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Speeltechniek daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.    In het geval Speeltechniek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Speeltechniek en door Speeltechniek aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Speeltechniek zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht

1.    Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Speeltechniek, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    Speeltechniek behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, prijslijsten, producten, werkwijze, ontwerpen enz. voor.
3.    Afnemer mag alle zaken waarop het intellectueel eigendomsrecht bij Speeltechniek berust niet zonder onze toestemming openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen.

Artikel 10 Ontbinding, opzegging en beëindiging overeenkomst

1.    Speeltechniek is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • Speeltechniek na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 • Afnemer het volledige orderbedrag niet volledig betaalt;
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.

2.    Indien Speeltechniek overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
3.    Schort Speeltechniek de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4.    In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Speeltechniek het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.    De Speeltechniek zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Verzending van bestellingen is in handen van derden en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van deze derde. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Speeltechniek niet aansprakelijk.
3.    Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer, dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het Belgisch handelsregister. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de afnemer aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken. Afnemer is zelf verantwoordelijk of aansprakelijk indien afnemer een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient afnemer zelf tijdig te wijzigen. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling nog niet verzonden is.
4.    Speeltechniek zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.    Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan afnemer geen rechten ontlenen.
6.    Bij levering aan België is de afnemer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eventuele verschuldigde bankkosten, omzetbelasting, douanekosten, invoerrechten enz.
7.    In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel, zal de Speeltechniek het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Speeltechniek zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

Artikel 12 – Retourneren

1.    Afnemer is verplicht het geleverde direct na levering te inspecteren op gebreken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
2.    Alleen producten die bij Speeltechniek zijn gekocht kunnen geretourneerd worden
3.    Voordat afnemer producten terugzendt, dient hij hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product per e-mail contact op te nemen met Speeltechniek. Om een retour aan te vragen stuurt afnemer een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer en een foto van het betreffende product naar klantenservice@speeltechniek.nl . Retourzendingen zonder bevestiging van Speeltechniek worden niet geaccepteerd.
4.    Na retourmelding dient afnemer de producten binnen 7 dagen en onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Producten die niet binnen deze termijn retour zijn gezonden worden niet meer door Speeltechniek teruggenomen. Afnemer dient te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van ene bewijs van postbezorging.
5.    De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
6.    Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt afnemer het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling.

Artikel 13 - Conformiteit en fabrieksgarantie

1.    De Speeltechniek staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Wanneer blijkt dat een door Speeltechniek geleverd product verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient afnemer (voordat hij het product teruggestuurd) deze gebreken binnen 3 dagen, na constatering van het gebrek, schriftelijk te melden. Afnemer dient daarbij een foto van het betreffende product ter bewijs mee te sturen. Speeltechniek zal dan binnen 7 dagen contact opnemen en zorg dragen voor een oplossing
3.    Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient de afnemer Speeltechniek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
4.    Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Speeltechniek, wordt het product naar keuze van Speeltechniek ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
5.    De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
6.    De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer afnemer of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het product gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
7.    Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.
8.    Een door de Speeltechniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Speeltechniek kan doen gelden.
9.    De garantietermijn van Speeltechniek komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Speeltechniek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
10.    Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Speeltechniek geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.
11.    Speeltechniek niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik door de afnemer.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1.    Speeltechniek is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals: gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
2.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Speeltechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Speeltechniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3.    Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Speeltechniek jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan Speeltechniek betaalde factuurbedrag, exclusief verzendkosten en andere bijkomende kosten.
4.    Speeltechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Speeltechniek is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ook is Speeltechniek niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar vervoerders en leveranciers.
5.    Elke aansprakelijkheid van Speeltechniek vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
6.    Speeltechniek is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Speeltechniek of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 - Vrijwaring

1.    De afnemer vrijwaart Speeltechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Speeltechniek toerekenbaar is.
2.    Indien Speeltechniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Speeltechniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Speeltechniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Speeltechniek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 16 - Overmacht

1.    De Speeltechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Speeltechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Speeltechniek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Speeltechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Speeltechniek zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.    Speeltechniek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.    Voor zover Speeltechniek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Speeltechniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5.    Speeltechniek is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst, vervoerders, haar leveranciers of telefoondienst en/of stroomuitval.

Artikel 17- Klachtenregeling

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of producten moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Speeltechniek, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Klachten moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
2.    Bij de Speeltechniek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Speeltechniek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Afnemer moet Speeltechniek altijd de mogelijkheid geven om een klacht te onderzoeken.
4.    Wanneer een klacht terecht is, heeft Speeltechniek de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het geheel of gedeeltelijk nieuw leveren van het product.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle overeenkomsten, bestellingen en geschillen tussen de Speeltechniek en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien afnemer gevestigd is in het buitenland.
2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3.    Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, bestellingen, facturen en/of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht (Nederland).
4.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 - Wijziging voorwaarden

1.    De Speeltechniek behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.    Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Speeltechniek. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Warnsveld 26 januari 2017

 
 
  OVER SPEELTECHNIEK

Bel voor persoonlijk advies: +31 (0)575 848 558

Wij zijn telefonisch bereikbaar van: Maandag t/m Vrijdag 9:00 - 17:00 uur

Op werkdagen voor 16:00 besteld, volgende dag in huis*

Gratis verzenden vanaf € 50,00*  tot € 50,00 verzendkosten € 4,95

Gratis spaarpunten voor trouwe klanten
 
 
ONZE VOORDELEN

Uitgebreid assortiment

Snelle levering

100% tevredenheidsgarantie

30 dagen bedenktijd

Regelmatig nieuwe producten

Vertrouwd online kopen met de zekerheid van Webwinkelkeur
 
 
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruikt Speeltechniek cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Als je gebruik maakt van deze website en/of "Accepteer cookies" bevestigd gaan we ervan uit dat je dat goedvindt en verdwijnt deze melding. Meer weten? Bekijk onze pagina: Veiligheid & Privacy

Betalen

Algemene voorwaarden - Veiligheid en Privacy - © 2014-2018 Disclaimer Speeltechniek
De waardering van www.speeltechniek.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 225 reviews.